KÄYTTÖEHDOT

1. Käyttöehtojen soveltaminen

1.1 Soveltamisala

brandsome.fi on Brand Social Media Analytics Oy:n (y-tunnus 3164317-2, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) pääasiallisesti osoitteessa brandsome.fi, tarjoama verkkopalvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Muodostamalla yhteyden Palveluun, selaamalla sen sisältöä ja/tai käyttämällä Palvelua sen käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) ilmoittaa, että on lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Joidenkin osioiden käyttö edellyttää myös Palveluun rekisteröitymistä.

1.2 Muut sovellettavat ehdot

Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä ehtoja. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä.

2. Palvelun käyttö

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

2.1 Tekijänoikeudet

Palveluntarjoajalla on pääsääntöisesti tekijänoikeus Palvelun sisältöön. Tätä Palvelua ja mitään sen sisällöstä ei saa kopioida, toisintaa, julkaista uudelleen, viedä, lähettää, jaella eikä käyttää johdannaisteosten laatimiseen ilman Palveluntarjoajalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

2.2 Vastuunrajoitus

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palvelun tietojen ei luvata eikä taata olevan oikein, ajantasaisia tai täydellisiä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

2.3 Liikesuhteet

Palvelu saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin kuin Palveluntarjoajan palveluihin ja resursseihin. Palveluntarjoaja ei anna mitään lausuntoa, takuuta tai sitoumusta ulkopuolisista palveluista tai kolmansien osapuolien resursseista, joihin Asiakas pääsee Palvelun kautta tai joista Asiakas pääsee Palveluun.

Linkki muuhun kuin Palveluntarjoajan Palveluun ei ole osoitus siitä, että Palveluntarjoaja vastaa kyseisen palvelun sisällöstä tai käytöstä tai tukee sen omistajaa. Palveluntarjoaja ei myöskään ole osapuoli Asiakkaan ja kolmansien osapuolien välisissä liiketoimissa eikä ole vastuussa niistä siinäkään tapauksessa, että Asiakas on saanut tiedon kyseisistä kolmansista osapuolista Palveluntarjoajan Palvelusta tai siirtynyt tällaisten kolmansien osapuolien palveluihin Palveluntarjoajan Palvelussa olevan linkin välityksellä. Asiakas hyväksyy, että Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten ulkoisten palveluiden tai resurssien käytettävyydestä eikä kyseisissä palveluissa tai resursseissa olevista tai niiden välityksellä saatavista sisällöistä, palveluista, tuotteista tai muista aineistoista.

2.4 Linkin muodostaminen Palveluun

Kaikkiin Palveluun johtaviin linkkeihin on saatava kirjallinen hyväksyntä Palveluntarjoajalta. Hyväksyntää ei kuitenkaan tarvitse hankkia, jos linkki ja sen aktivoimat sivut eivät

 1. luo kehystä minkään Palvelun sivun ympärille tai käytä muita tekniikoita, jotka jollakin tavalla muuttavat Palvelun sisällön ulkoasua tai esitystapaa
 2. esitä Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välistä suhdetta virheellisesti
 3. ole tulkittavissa siten, että Asiakkaalla tai tämän sivustolla, palvelulla tai tuotteilla on Palveluntarjoajan hyväksyntä tai tuki.
Palveluun johtavan linkin muodostusoikeuden ehtona on lisäksi se, että Asiakas hyväksyy Palveluntarjoajan oikeuden lopettaa Asiakkaan oikeus muodostaa linkki Palveluun milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Asiakas sitoutuu poistamaan kaikki Palveluun johtavat linkit ja lopettamaan Palveluntarjoajan tavaramerkkien käytön heti, kun linkin muodostusoikeus on menetetty.

2.5 YouTube

Palvelu hyödyntää toiminnassaan YouTube API:a. Käyttämällä Palvelua Asiakas sitoutuu noudattamaan YouTuben käyttöehtoja. Tutustuthan lisäksi Googlen Käyttöehtoihin.

3. Asiakastiedot

3.1 Rekisteröityminen palveluun

Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee rekisteröityessään Palveluun ja/tai tilausta tehdessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Asiakastiedot"), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Asiakas ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Palveluun rekisteröityvän Asiakkaan tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Asiakkaaksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

3.2 Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun toimittamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

3.3 Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö

Rekisteröityessään Palveluun Asiakkaasta tulee Palveluntarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakastiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoaja voi luovuttaa Asiakas- tai tunnistetietoja poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla Asiakas- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

4. Palvelun turvallisuus ja yksityisyyden suoja

Palvelussa kerätään automaattisesti joitakin alla kuvattuja tietoja Asiakkaista. Palveluntarjoaja ei kerää tietoa Asiakkaista kaupallisiin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja myöskään myy tai muuten luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

4.1 Evästeet ja muut tunnisteet

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta Asiakkaan henkilötietoja. Palvelua voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

4.2 Palvelintilastot

Tilastointitarkoituksia varten kerätään palvelimen lokitietoja, joista käyvät ilmi mm. Asiakkaan IP-osoite, domain-nimi, käytetty selain ja selainversio, käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja kellonaika, url-osoite josta Asiakas on tullut sivustolle ja millä alasivuilla Asiakas on käynyt. Edellä mainittuja palvelimen lokitietoja kerätään ainoastaan tilastointitarkoituksiin. Kerätyt tiedot säilytetään turvallisesti käyttöpalveluja tuottavan yrityksen palvelimilla. Tietoihin pääsevät käsiksi vain Palvelua ylläpitävät ja sitä kehittävät tahot.

4.3 Kirjautuminen, käyttäjätunnukset ja salasanat

Palvelun joidenkin osioiden käyttö edellyttää kirjautumista Palveluun käyttäen käyttäjätunnusta ja salasanaa tai LinkedIn-palvelun avulla. Palvelun käyttäjätunnukset ovat Asiakaskohtaisia ellei Palvelun käyttöehdoissa toisin mainita. Älä luovuta henkilökohtaista salasanaasi toiselle henkilölle. Palveluntarjoaja ei koskaan kysy Asiakkailta salasanoja puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai muulla tavalla. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden lukita, sulkea tai poistaa käyttäjätunnuksen koska tahansa ilman ennakkovaroitusta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä kohdassa Rekisteriseloste.

Kun Asiakas kirjautuu Palveluun LinkedInin avulla, Asiakkaasta tallennetaan Palveluun seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • julkisen LinkedIn-profiilin verkko-osoite
 • julkisen LinkedIn-profiilin otsikko

4.4 Lomakkeet ja asiointi, suojaus

Palvelussa tarjotaan lomakkeita ja erilaisia palveluita. Palvelussa on käytössä SSL-suojaus.

5. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 02.02.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi.

6. muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 14.02.2022.

1. Rekisterin nimi

Palveluntarjoajan asiakasrekisteri koostuen seuraavista osista:

 • Palveluntarjoajan asiakasrekisteri
 • brandsome.fi -verkkopavelun lomakkeilla kerättävät tiedot

2. Rekisterin pitäjä

Brand Social Media Analytics Oy (3164317-2)
Puropolku 7
33100 Tampere
Suomi Finland
https://brandsome.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Rekisteriasioita hoitava henkilö on Petteri Sintonen.

Rekisterin hoitajan tehtävänä on antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä rekisteröidyn oikeudesta saada tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon
 • palvelun toteuttamiseen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen
 • markkinointiin
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin
 • segmentointiin ja profilointiin
 • tutkimustoimintaan ja tilastointiin
 • liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin
 • edellä mainitun kaltaisiin muihin vastaaviin tarkoituksiin

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietosisältö koostuu seuraavista asiakkuustiedoista:

 • yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero
 • yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • palvelun käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot
 • sosiaalisen median palveluiden tilitiedot
 • yhteydenottojen kieli
 • käyttäjähistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot käyttäjään)
 • mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)
Rekisteri jakautuu useampaan osaan ja kaikissa osissa ei ole kaikkia edellä mainittuja tietosisältöjä.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan suoraan asiakkailta; yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Itella Oyj:n ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä; sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Toimintakertomuksia, tutkimustoimintaa yms. varten järjestelmästä luovutetaan vain tilastotiedot, jotka eivät sisällä henkilötietoja.

8. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteriä käyttää Palveluntarjoajan henkilökunta. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa ensisijaisesti oma henkilöstö.Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

9. REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Asiakasrekisteri on vain Palveluntarjoajan käyttöön suunniteltu rekisteri. Päivittäminen tapahtuu asiakkaan antamien tietojen tai julkisesti saatavilla olevien tietojen (esim. www-sivustot) perusteella.

10. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Palveluntarjoajan käytössä. Rekisteriin ei kirjata henkilötunnuksia.

Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmä toimii suomalaisen palveluntarjoajan palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat ympäri vuorokauden vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti säännöllisin väliajoin.

11. HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Säilytetään tietojärjestelmään talletetut tiedot. Tietoja ei erikseen arkistoida. Asiakastietoja säilytetään tietokannassa.

Tietovarastossa tiedot säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Manuaalinen aineiston hävittäminen tapahtuu tarvittaessa.

12. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröinnin yhteydessä henkilölle annetaan tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään asiakasrekisterijärjestelmään. Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Palveluntarjoajan www-sivuilla.

13. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi esittää henkilökohtaisen tai kirjallisen pyynnön tarkistaa rekisteritietonsa rekisterin hoitajalta. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tarkastusoikeus toteutetaan viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Paikanpäällä esitetty suullinen tarkastuspyyntö voidaan toteuttaa välittömästi, mikäli henkilö voidaan tunnistaa ja rekisterin käyttäjätunnukset omaava henkilö on töissä silloin. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

14. TIEDON KORJAAMINEN

Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä. Yrityksien tiedot tarkistetaan tarvittaessa kaupparekisteristä tai julkisilta www-sivustoilta. Asianomainen henkilö tai yritys voi esittää kirjallisesti tiedon korjaamista milloin tahansa rekisterin hoitajalle tai rekisterin vastuuhenkilölle.

15. KIELTO-OIKEUS

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ilman rekisteröidyn lupaa.

16. REKISTERIHALLINTO

Rekisterin hoitaja käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.

Rekisterin hoitaja päättää

 • rekisterin kuvauksen ja rekisteriselosteen laatimisesta
 • rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta - rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
 • rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä
 • rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.
Rekisteritoimintoja toteuttavat Palveluntarjoajan toimiston palveluksessa olevat henkilöt.

17. SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS

Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet laaditaan erikseen. Henkilöstön koulutus suunnitellaan erikseen.

TIETOSUOJALAUSEKE

Palveluntarjoajan tietosuojalausekkeessa kuvataan kattavammin henkilötietojen käsittelyä Palveluntarjoajan palveluissa, kumppaneiden ja kolmansien osapuolten toteuttamaa tietojenkäsittelyä ja sinun oikeuksiasi käyttäjänä.

1. EVÄSTEET JA YKSILÖIVÄT TUNNISTEET

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa Asiakkaan päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Palvelu kerää dataa esimerkiksi siitä, miltä sivulta Asiakas on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä sivuja Asiakas on selannut, mitä selainta Asiakas käyttää sekä mikä on Asiakkaan näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite. Evästeet ovat selainkohtaisia. Mitään Asiakasta henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja Palvelu ei niistä näe, eli Palvelu esimerkiksi tiedä Asiakkaan nimeä, mutta Palvelu näkee miten Asiakkaan käyttämällä selaimella liikutaan Palvelussa.

2. EVÄSTEIDEN JA YKSILÖIVIEN TUNNISTEIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Evästeiden ja sovellusten yksilöivien tunnisteiden avulla kerättyä dataa käytetään muun muassa seuraavanlaisesti:

 • Palvelun perustoiminnallisuudet: Muun muassa kirjautumisen ja kieliasetusten toimivuus
 • Sisällön personointi: Palvelu voi esimerkiksi suositella Asiakkaalle brändejä, jotka todennäköisesti kiinnostavat Asiakasta
 • Kävijämäärien tilastollinen seuranta: Palveluntarjoaja pystyy tietämään, kuinka suosittu Palvelu on, moniko selain vierailee kullakin Palvelun sivulla tai mitä Palvelun ominaisuuksista käytetään
 • Käyttäjäkyselyt tai Palvelun käytettävyyden testaaminen ja analysointi: Palveluntarjoaja voi tehdä Palvelusta entistä helpomman käyttää ja korjata esimerkiksi Palvelun toimintaan liittyviä virheitä.

Evästeiden voimassaoloajat, eli aika, kuinka kauan evästeet pysyvät laitteella, vaihtelevat käyttötarkoitusten mukaan.

3. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA MUUT KOLMANNET OSAPUOLET

Palvelussa on sen omien evästeiden lisäksi käytössä kolmansien osapuolten evästeitä.

Kolmannet osapuolet, kuten esimerkiksi Google, käsittelee evästetunnisteita ja niihin liittyvää dataa rekisterinpitäjinä.

Yleisöjen mittaukseen, analytiikkaan, testaukseen, sisältöjen kehittämiseen ja suorituskykyyn liittyvät evästeet

Näiden evästeiden käyttö takaa Palvelun toimivuuden myös silloin kun mainonnan evästeiden käyttö on kielletty.